//'); define('UC_APPID', 'UC_APPID'); define('UC_PPP', '20'); 越南简讯翻译 请求翻译 谢谢 - mac知识问答 - 苹果学院 apple论坛 - Powered by Discuz!
返回列表 发帖

越南简讯翻译 请求翻译 谢谢

khong phai dau bx muon an mac dep de ox duoc tu hao ve bx biet ko?
chu ko phai di dau ca bx phai co gang hoc de dc vui va ko that vong ve e biet ko ?
e rat yeu ox va yeu mhieu lam

不是这样啦.我穿漂亮是要让你有面子你知道吗?不是想要去哪啦.我要努力学习让你开心反不对我失望知道吗?
我很爱老公很爱很爱你.

TOP

不 是 的 老 婆 想 打 班 漂 谅 一 点 让 老 公 在 朋 友 面 前 感 到 骄傲 你知 道 吗 ?

不 是 去 哪 儿 老 婆 努 力 学 习 让 老 公 高 兴 和 对 老 婆 不 感 到 失 望 啊 知

道 吗 ?

我 很 爱 老 公 以 及 很 爱 很 爱 你 啊

TOP

返回列表